REGULAMIN SERWISU


I. Definicje

1. Administrator - Grant Project sp. z o. o. z siedzibą przy ul.Robotniczej 42A, 53-608 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego we Wrocławiu dla Wrocławia-Fabrycznej pod nr KRS 0000930680, NIP 8971897994, REGON 520362150.

2. Dozwolony użytek - dozwolony użytek osobisty, rozumiany zgodnie z art. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z późn. zm.

3. Poczta - adres poczty elektronicznej, który umożliwia skuteczny kontakt z Użytkownikiem.

4. Regulamin - dokument sporządzony przez Administratora oraz oznaczony numerem „REG-STR-GP.PL”. Dokument jest jednocześnie regulaminem, o którym mowa wart. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Serwis - witryna internetowa znajdująca się pod adresem www.grantproject.pl wraz ze wszystkimi podstronami. 

6. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca Serwis.

II. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z Serwisu.

2. Regulamin określa prawa i obowiązki korzystających z niego Użytkowników oraz administratora Serwisu w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczania dostępu do niektórych lub wszystkich treści i funkcji Serwisu,         usunięcia Serwisu wraz ze wszystkimi danymi, które się na nim znajdują oraz ingerowania w treść Serwisu w dowolny sposób.

4. Zmiany, w tym ingerowanie w treść Serwisu, nie mogą być sprzeczne z warunkami przyjętymi w Regulaminie oraz zasadami powszechnie obowiązującego prawa.

5. Spory rozstrzygane w związku z użytkowaniem Serwisu lub jego treścią powinny być rozstrzygane przy zastosowaniu prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w sądzie właściwym dla siedziby Administratora.

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają inne dokumenty wewnętrzne stosowane opracowane przez Administratora lub na jego zlecenie, przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności kodeksu cywilnego i innych ustaw.

7. Serwis może świadczyć usługi drogą elektroniczną.

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i osób trzecich w zakresie naruszania prawa.

III. Warunki techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu

1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzeń i oprogramowań umożliwiających przeglądanie zawartości sieci Internet, w szczególności stron internetowych, a także posiadanie dostępu do Poczty.

2. Koszty połączenia Użytkownika z Internetem pokrywa Użytkownik lub inna osoba fizyczna lub prawna, która wyrazi zgodę na pokrycie tego kosztu.

3. Administrator nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, w tym z całkowitej utraty możliwości korzystania z Serwisu.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowych lub trwałych przerw lub utrudnień w dostępie do serwisu, w szczególności związanych z pracami wykonywanymi na Serwisie.

5. Administrator nie bierze odpowiedzialności za problemy ze techniczne wynikające ze sprzętu lub połączenia internetowego wykorzystywanego przez Użytkownika.

6. Administrator nie bierze odpowiedzialności za żadne szkody materialne Użytkownika, wynikające z nieodpowiedniego, w tym nieodpowiedzialnego, korzystania z Serwisu przez Użytkownika, w szczególności uszkodzenia urządzeń wykorzystywanych przez Użytkownika.

IV. Prawa do serwisu i treści na nim publikowanych

1. Właścicielem wszelkich treści opublikowanych na serwisie jest Administrator.

2. Treści publikowane na Serwisie są objęte ochroną prawną, w szczególności postanowieniami ustawy oprawach autorskim i prawach pokrewnych.

3. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie treści opublikowanych na Serwisie bez zgody Administratora jest zabronione, wyłączając dozwolony użytek.

4. W przypadku naruszeń postanowień Regulaminu dotyczących praw do serwisu Użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność wynikającą z tych naruszeń. 

5. Administrator nie bierze odpowiedzialności za naruszenia Regulaminu lub prawa przez Użytkowników.

V. Prawa i obowiązki użytkownika

1. Z serwisu mogą korzystać osoby fizyczne, osoby prawne lub inne podmioty nieposiadające osobowości prawnej, które posiadają zdolność do czynności prawnych.

2. Użytkownicy mają prawo do:

a) korzystania z bezpłatnej części Serwisu w sposób określony w niniejszym Regulaminie,

b) umieszczania linków w sieci Internet, w sposób określony przez podmioty będące właścicielami witryn, na których link będzie umieszczony,

c) wystosowania prośby, aby otrzymać tłumaczenie części serwisu w osobnym pliku pdf, na język angielski, z zastrzeżeniem, że Administrator może odmówić wykonania takiej prośby.

3. Użytkownik nie ma prawa do:

a) podejmowania czynności przekraczających normalne korzystanie z Serwisu, mogących w negatywny sposób wpłynąć na pracę Serwisu lub doprowadzić do jego uszkodzenia, w tym zlecania takich czynności innym podmiotom,

b) przeprowadzania czynności mających na celu testowanie możliwości złamania lub obejścia zabezpieczeń wykorzystywanych przez Serwis lub zlecania takich czynności innymi podmiotom, w szczególności podejmowania czynności, które mogą doprowadzić do naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych lub tajemnic przedsiębiorstwa,

c) wykorzystywać Serwis w sposób sprzeczny z zapisami Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności:

•  podszywania się pod inne osoby fizyczne lub prawne, lub jednostki organizacyjne,

•  przekazywanie dla Administratora danych osób lub podmiotów trzecich, do których przekazywanie nie została umocowana,

• przekazywania do Serwisu lub do Administratora danych i treści, do których nie ma praw, lub których przekazanie byłoby sprzeczne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub niezgodne z dobrymi obyczajami.

4. Użytkownik oświadcza, że bierze pełną odpowiedzialność materialną i karna za wszystkie dane i treści, które udostępnia, a tym samym zwalnia od takiej odpowiedzialności Administratora. Użytkownik oświadcza, że w przypadku roszczeń wynikających z udostępnianych treści, w tym roszczeń zgłaszanych przez podmioty trzecie związane lub niezwiązane z Administratorem, weźmie za nie pełną odpowiedzialność karną i materialną.

5. Administrator nie bierze odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu przez Użytkownika w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami.

6. Administrator zastrzega, że nie jest zobowiązany do sprawdzania treści przechowywanych lub udostępnianych na Serwisie, które zostały przekazane dla Administratora lub na Serwis przez Użytkownika. W razie podejrzenia, zawiadomienia lub nakazu sądu Administrator zastrzega, że wszystkie treści może usunąć i pociągnąć Użytkownika do odpowiedzialności, w tym zablokować i/lub usunąć jego konto.

7. W przypadku określonym w ust. 6, pełną odpowiedzialność za dane lub treści ponosi Użytkownik, które je udostępnił.

8. Administrator podejmuje rozwiązania techniczne i organizacyjne, które mają celu zapewnienie ciągłości działania Serwisu oraz odpowiedniego zabezpieczenia danych i zapobiegających naruszeniom bezpieczeństwa danych i baz danych, z zastrzeżeniem pozostałych zapisów niniejszego Regulaminu.

9. Administrator świadczy usługi w języku polskim.

VI. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Administrator.

2. Administrator ponosi odpowiedzialność jedynie za dane, które będą przetwarzane w związku z korzystaniem z Serwisu lub na podstawie odrębnych zgód wyrażonych przez Użytkownika, z zastrzeżeniem, że nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych w zewnętrznych usługach, które są podłączone do Serwisu.

3. Polityka wykorzystywania plików Cookies została opisana Polityce Cookies, tj.dokumencie oznaczonym numerem REG-STR-GP.PL-C.

4. Szczegółowy proces przetwarzania danych osobowych przez Administratora został opisany w Polityce prywatności, tj. dokumencie oznaczonym numerem REG-STR-GP.PL-PP.

5. Administrator zobowiązuje się do zachowania poufności przetwarzanych danych osobowych i informacji przekazywanych mu przez Użytkowników, wyłączając:

a) informacje są publicznie dostępne lub znane, chyba że stały się publicznie dostępne lub znane na skutek naruszenia,

b) przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają od Administratora ich udostępnienia,

c) zgodę na ich opublikowanie wyraził Użytkownik, o ile dotyczą Użytkownika, który zgodę wyraża, 

d) informacje były Administratorowi znane zanim otrzymał je od Użytkownika, a ich upublicznienie nie narusza przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

VII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin zaczyna obowiązywać z chwilą ogłoszenia go w serwisie.

2. Data ostatniej aktualizacji Regulaminu: 14.12.2022 r.

3. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.Grant Project sp. z  o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Robotnicza 42a, 53-608 Wrocław,  zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000930680, NIP 8971897994, REGON 520362150.