POLITYKA PRYWATNOŚCI


I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument, dalej Polityka, określa zasady pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679/WE (zwanego dalej RODO), ustawy o ochronie danych osobowych, przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz warunkami uzgodnionymi w odrębnych umowach.

3. Administratorem danych osobowych, na podstawie art. 4 pkt. 7 RODO, jest Grant Project sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Robotniczej 42A, 53-608 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego we Wrocławiu dla Wrocławia-Fabrycznej pod nr KRS 0000930680, NIP 8971897994, REGON 520362150, dalej Administrator.

4. Administrator korzysta z usług podmiotów przetwarzających, o których mowa w art. 4 pkt. 8 RODO.

5. Podmioty przetwarzające to w szczególności:

a) firmy dostarczające rozwiązanie informatyczne i hostingowe,

b) zewnętrzne firmy zajmujące się doradztwem podatkowym.

6. Administrator przetwarza dane osobowe udostępnione przez innych administratorów, które zostały mu powierzone w celu świadczenia swoich usług. Administrator jest wówczas podmiotem przetwarzającym.

7.Administrator wprowadza środki techniczne i organizacyjne, w sposób minimalizujący ryzyko odpowiadające ewentualnemu naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych. Działania Administratora opierają się
na przyjętych procedurach i regulaminach.

8. Dokument skierowany jest do Użytkowników Serwisu oraz osób i podmiotów, które chcą nawiązać współpracę z Administratorem.

9. Serwis należy rozumieć jako witrynę internetową znajdująca się pod adresem www.grantproject.pl wraz ze wszystkimi podstronami.

10. Użytkownikiem jest każda osoba odwiedzająca Serwis.

11. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail: kontakt@grantproject.pl, nr telefonu:
+48 694 914 381 lub wysyłając korespondencję na adres siedziby Administratora.

II. Sposób i cel przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem, z zachowaniem należytej ostrożności w sposób transparentny dla osoby, której dane dotyczą,

b) zbierane wyłącznie w dokładnie sprecyzowanych celach i jedynie w granicach realizacji tych celów,

c) ograniczane do niezbędnego zakresu, który umożliwi realizację celu przetwarzania,

d) przechowywane w sposób jednoznacznie pozwalający zidentyfikować osobę, której dane dotyczą, przez osoby, które znają kod szyfrujący danych,

e) przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to wymagane,

f) przetwarzane w sposób zapewniający ich należyte zabezpieczenie.

2. Dane osobowe są przetwarzane w celu:

a) wykonania lub zawarcia umowy,

b) podjęcia czynności mających na celu zawarcie umowy,

c) przedstawienia oferty lub zaprezentowanie dostępnych produktów, na wniosek Użytkownika,

d) wykonania obowiązków nałożonych na Administratora i wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

e) dokonania prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub podmiotów przetwarzających.

III. Terminy

1. Dane osobowe są przetwarzane przez okres:

a) wymagany do realizacji celów, dla których zostały udostępnione Administratorowi,

b) wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa,

c) który jest prawnie dozwolony, a służy zabezpieczeniu interesów Administratora,

d) trwający do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, przez osobę, której dane dotyczą.

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana przez osobę, której dotyczą, w dowolnym momencie.

3. Administrator udzieli odpowiedzi na każde żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych, żądanie usunięcia przetwarzanych danych osobowych, wynikających z obowiązków informacyjnych oraz odpowiedzi w sprawie wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w terminie określonym w RODO.

IV. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane

1. Osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora posiada prawo do:

a) informacji, kiedy oraz jakie dane osobowe będą przetwarzane,

b) informacji udzielanych na wniosek, w szczególności sprecyzowanych w art. 15 RODO,

c) bycia zapomnianym,

d) ograniczenia przetwarzania,

e) uzyskania kopii, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych,

f) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

g) informacji o naruszeniu ochrony danych osobowych,

h) wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych,

i) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

2. Prawa, wyłączając ust. 1, pkt. 9) mogą być realizowane poprzez kontakt z Administratorem wysyłając wniosek na adres mailowy lub adres siedziby, określone w Rozdziale II Postanowienia ogólne ust. 12.

3. Administrator udzieli odpowiedzi w sposób wskazany we wniosku.

4. Odpowiedź zostanie udzielona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminach określonych w RODO.

V. Podmioty przetwarzające

1. Administrator udostępnia dane osobowe podmiotom przetwarzającym za zgodą osoby, której dane dotyczą lub gdy jest do tego zobligowany na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

2. Administrator zawiera odrębne umowy z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w celu zapewnienia należytego zabezpieczenia i ochrony danych osobowych.

3. W imieniu Administratora, dane mogą być przetwarzane przez:

a) podwykonawców Administratora, którzy pomagają mu wykonać umowę lub doprowadzić do jej zawarcia,

b) podmioty uprawnione do przetwarzania danych z mocy przepisów prawa, w szczególności przez wzgląd na rodzaj usług świadczonych przez Administratora,

c) podmioty dostarczające usługi techniczne, informatyczne, hostingowe, telekomunikacyjne,

d) dostawców portali streamingowych,

e) dostawców płatności internetowych,

f) podmioty współpracujące z Administratorem przy organizacji kampanii marketingowych.

VI.    Postanowienia końcowe

1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych spoza EOG.

2. Administrator zastrzega, że nie jest odpowiedzialny za innych administratorów danych, którym osoba, której dane dotyczą, powierzy te dane w celu kontaktowania się z Administratorem, w szczególności właścicielowi portalu Facebook. Inni administratorzy przetwarzają dane osobowe zgodnie ze swoimi standardami, na które Administrator nie ma wpływu.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce. Zmiany będą opublikowane na Serwisie. 

4. Za aktualnie obowiązującą Politykę uważa się Politykę opublikowaną w Serwisie.
Grant Project sp. z  o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Robotnicza 42a, 53-608 Wrocław,  zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000930680, NIP 8971897994, REGON 520362150.