Nr dokumentu: REG/PROM/02/2022

Miejscowość i data przyjęcia: Wrocław, 05.12.2022 r.


REGULAMIN PROMOCJI „MIKOŁAKI W GRANT PROJECT”

(dalej Regulamin)


§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Organizatorem promocji o nazwie „Mikołajki w Grant Project”, zwanej dalej Promocją, jest Grant Project sp. z o. o. mająca siedzibę we Wrocławiu ul. Robotnicza 42a, 53-608 Wrocław, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego we Wrocławiu dla Wrocławia-Fabrycznej pod nr KRS 0000930680, NIP: 8971897994, REGON: 520362150, zwana dalej „Organizatorem”.

2.    Celem Promocji jest reklama usług księgowych świadczonych przez Organizatora.

3.    Czas trwania Promocji obejmuje okres od 06 grudnia 2022 roku do 09 grudnia 2022 roku.

4.    Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


§2 

1.    W Promocji zostanie przyznanych łącznie do 50 nagród (dalej: „Pula Nagród) w postaci świadczenia usług księgowych przez Organizatora dla Uczestnik przez okres 3 miesięcy w promocyjnej cenie 1 zł za miesiąc, o wartości jednostkowej zgodnej z cennikiem od 100 do 200 złotych brutto,(dalej: „Nagrody”).

2.    Usługi księgowe, o których mowa w ust. 1, obejmuje zaksięgowanie do 30 faktur w trakcie jednego miesiąca, przygotowanie wymaganych prawe deklaracji i ewidencji (w tym JPK VAT oraz DRA za pracodawcę.). 

3.    W przypadku przekroczenia limitów, o których mowa w ust. 2, Uczestnik będzie zobowiązany do uiszczenia opłat ponad limit zgodnie z cennikiem Organizatora.

4.    W przypadku, gdy Uczestnik zatrudni pracowników w trakcie obowiązywania postanowień Promocji, za czynności związane z prowadzeniem płac oraz kadr opłaty będą naliczone zgodnie z cennikiem Organizatora.

5.    Czynności określone w ust. 3 i 4 nie zostają objęte niniejszą promocją. 


§3
WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

1.    Osoby, które chcą skorzystać z promocji powinny spełniać następujące warunki:

    A.    posiadać miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

    B.    adresem siedziby firmy, która zostanie objęta promocja, powinien być adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

    C.    Uczestnik powinien być osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą.

    D.    dokonywać sprzedaży towarów lub usług w ramach prowadzonej działalności wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

    E.    zawrzeć umowę na usługi księgowe z Organizatorem, na podstawie przesłanego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4.

2.    W przypadku rozpoczęcia sprzedaży towarów lub usług poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej warunki promocyjne tracą moc, a usługi świadczone na rzecz Uczestnika będą podlegały opłatom zgodnym z cennikiem Organizatora.

3.    Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz osoby posiadające zawartą z nim umowę na usługi księgowe.

4.    Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.

5.    W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Nagrody Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:

    •    Zgłosić chęć udziału w promocji wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@grantproject.pl. W treści maila należy zamieścić w szczególności:

    -    wypełniony formularz, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

    -    krótki opis oczekiwań względem biura rachunkowego,

    -    ewentualne pytania dot. Usług świadczonych przez Organizatora.

6.    Wykonanie czynności wymienionych w ust. 4 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika do Promocji (dalej Zgłoszenie).

7.    Uczestnik może dokonać tylko jednego Zgłoszenia i otrzymać jedną Nagrodę.

8.    Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi w ciągu 1 miesiąca po stwierdzeniu przez Organizatora, iż Uczestnik dokonał prawidłowego Zgłoszenia do Promocji.

9.    Nagrody będą przyznawane do wyczerpania się Puli Nagród lub upłynięcia terminu Promocji. W przypadku, gdy liczba Zgłoszeń przekroczy Pulę Nagród, o prawie do Nagrody decydować będzie pierwszeństwo w dokonaniu Zgłoszenia.

10.    W przypadku wyczerpania się Puli Nagród lub upływu terminu trwania promocji, Promocja ulega automatycznemu zakończeniu.

11.    Informacja o wyczerpaniu puli Nagród będzie dostępna pod numerem telefonu 694-914-381.


§4
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.    Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać w wiadomości na adres e-mail kontakt@grantproject.pl

2.    Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

3.    Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.

4.    Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji wiadomością e-mail na adres, z którego wpłynęła reklamacja.

5.    Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym właściwym dla miejsca siedziby Organizatora.


§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Niniejszy Regulamin w trakcie trwania Promocji oraz 14 dni po jej zakończeniu dostępny jest na stronie internetowej www.grantproject.pl/mikolajki-w-grant-project

Po 14 dniach od daty zakończenia Promocji regulamin zostanie udostępniony na żądanie zainteresowanego. Żądanie powinno być przesłane na adres kontakt@grantproject.pl

2.    Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

3.    Organizator zastrzega, że może odmówić przyjęcia zgłoszenia do promocji w przypadku nie przestrzegania zapisów regulaminu, lub gdy spełnienie warunków promocji może narazić Organizatora na stratę.

4.    Regulamin został zaakceptowany i podpisany przez Prezesa Zarządu Krzysztofa Nowaka, upoważnionego do reprezentowania Organizatora.

Grant Project sp. z  o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Robotnicza 42a, 53-608 Wrocław,  zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000930680, NIP 8971897994, REGON 520362150.