REGULAMIN PROMOCJI „BLACK FRIDAY W GRANT PROJECT”

(dalej Regulamin)


§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

    1.    Organizatorem promocji o nazwie „Black Friday w Grant Project”, zwanej dalej Promocją, jest Grant Project sp. z o. o. mająca siedzibę we Wrocławiu ul. Robotnicza 42a, 53-608 Wrocław, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego we Wrocławiu dla Wrocławia-Fabrycznej pod nr KRS 0000930680, NIP: 8971897994, REGON: 520362150, zwana dalej „Organizatorem”.

    2.    Celem Promocji jest promocja usługi sporządzania wniosków przez Organizatora.

    3.    Czas trwania Promocji obejmuje okres od 25 listopada 2022 roku do 30 listopada 2022, z zastrzeżeniem postanowień §3 ust. 7, 8 i 9 Regulaminu.

    4.    Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


§2
NAGRODY

    1.    W Promocji zostanie przyznanych łącznie 50 nagród (dalej: „Pula Nagród) w postaci usługi „Sporządzenie wniosku o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w ramach projektu organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy, właściwy dla miejsca zamieszkania Uczestnika”, o wartości jednostkowej 500 złotych brutto (dalej: „Nagrody”).


§3
WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

    1.    Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, nabywających Produkty Promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

    2.    Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz osoby posiadające zawartą z nim umowę na usługi księgowe.

    3.    Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.

    4.    W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Nagrody Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji

    -    posiadać status osoby bezrobotnej lub podjąć czynności zmierzające do zarejestrowania się jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania lub planowanej siedziby działalności     gospodarczej,

    -    przekazać informację o chęci skorzystania z promocji dla Organizatora poprzez:

    •    napisanie wiadomości prywatnej do Fanpage’a organizatora (www.facebook.com/GrantProjectPolska) lub

    •    kontaktując się z organizatorem telefonicznie pod numerem telefonu 694-914-381, lub

    •    przesyłając informację o chęci uczestnictwa na adres kontak@grantproject.pl

    -    podpisać umowę promocyjną przekazaną przez Organizatora. Umowa zostanie przekazana po wypełnieniu czynności, o których mowa w pkt. 2.,

    -    spełnić warunki postawione przez Powiatowy Urząd Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania lub planowanej siedziby działalności gospodarczej, określone w regulaminie programu „Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej”.

    5.    Wykonanie czynności wymienionych w ust. 4 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika do Promocji (dalej Zgłoszenie).

    6.    Uczestnik może dokonać tylko jednego Zgłoszenia i otrzymać jedną Nagrodę.

    7.    Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi w ciągu 6 miesięcy po stwierdzeniu przez Organizatora, iż Uczestnik dokonał prawidłowego Zgłoszenia do Promocji.

    8.    Nagrody będą przyznawane do wyczerpania się Puli Nagród lub upłynięcia terminu Promocji. W przypadku, gdy liczba Zgłoszeń przekroczy Pulę Nagród, o prawie do Nagrody decydować będzie pierwszeństwo w dokonaniu Zgłoszenia.

    9.    W przypadku wyczerpania się Puli Nagród lub upływu terminu trwania promocji, Promocja ulega automatycznemu zakończeniu.

    10.    Informacja o wyczerpaniu puli Nagród będzie dostępna pod numerem telefonu 694-914-381.


§4
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

    1.    Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać w wiadomości na adres e-mail kontakt@grantproject.pl

    2.    Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

    3.    Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.

    4.    Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji wiadomością e-mail na adres, z którego wpłynęła reklamacja.

    5.    Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym właściwym dla miejsca siedziby Organizatora.


§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    1.    Niniejszy Regulamin dostępny jest w punktach obsługi klienta Punktów Sprzedaży, w których wydawane są nagrody w Promocji.

    2.    Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

    3.    Organizator zastrzega, że nie odpowiada za decyzję Powiatowego Urzędu Pracy, w ramach sporządzonego wniosku, w szczególności decyzja negatywna nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń wobec organizatora.

Grant Project sp. z  o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Robotnicza 42a, 53-608 Wrocław,  zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000930680, NIP 8971897994, REGON 520362150.